Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LANAVELLE.COM z dnia 10.11.2017.

ROZDZIAŁ I ­

§ 1. Postanowienia wstępne

1)    Sklep internetowy Lanavelle, dostępny pod adresem internetowym www.lanavelle.com , prowadzony jest przez Monikę Rejnuś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Innspirations Monika Rejnuś, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9252109379,  REGON 365550930

2)    Regulamin określa zasady sprzedaży produktów przez sklep internetowy www.lanavelle.comwarunki zawierania umów sprzedaży produktu, a także tryb postepowania reklamacyjnego.

3)    Korzystanie ze  sklepu  jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2. Definicje

yte w Regulaminie definicje należy rozumieć́ następująco:

1)    Konsument - osoba zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2)    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3)    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4)    Sprzedawca (inaczej Sklep) - sklep internetowy prowadzony przez firmę Innspirations Monika Rejnuś pod adresem internetowym www.lanavelle.com

5)    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6)    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7)    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8)    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9)    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13) Odzież oznacza produkty będące odzieżą̨ damską i męską, wyprodukowane przez Sprzedawcę̨ w tym przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta, obejmującą zarówno dodatki do odzieży, które są przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

14) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

15) Dzień́ roboczy – jeden dzień́ od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna realizowana przez Sprzedawcę̨ za pośrednictwem poczty elektronicznej, umożliwiająca Klientowi automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie. Informacje wysyłane są Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera,

17) Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę̨ internetową w pamięci urządzenia.

18) Kreator – aplikacja dostępna na stronie internetowej lanavelle.com umożliwiająca klientowi stworzenie  spersonalizowanego produktu z dokładnym jego opisem i wizualizacją

19) Projekt – produkt stworzony przez klienta za pomocą kreatora

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 

1)    Adres Sprzedawcy: ul. Józefa Chełmońskiego 12, 51-630 Wrocław

2)    Adres e-mail Sprzedawcy: shop@lanavelle.com

3)    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 

§ 4.  Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1)  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu internetowej typu MozilaFirefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylowa CSS3

2)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3)    włączona obsługa plików cookies,,

 

 

§ 5. Informacje ogólne

 

1)    Głównym przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny odzieżą  z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Odzież może być personalizowana przez Klienta na stronach na stronach sklepu za pomocą dostępnej aplikacji (dalej kreator) oraz na indywidualne zamówienie. Zamówienie odzieży w sklepie za pomocą kreatora  jest precyzyjnie opisane oraz przedstawione klientowi w sposób wizualny poprzez komputerową  symulacje produktu dostępną w kreatorze. 

2)    Informacje zamieszczone na stronie  www. lanavelle.com  na temat oferty są zmienne i podlega stałej aktualizacji przez Sklep.

3)    Sklep zobowiązuje się̨ do dostarczenia Klientowi produktów bez wad wykonanych z należytą starannością.

4)    Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest na terytorium całego świata.

5)    Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są̨ w złotych polskich i są cenami brutto.

6)    Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

7)    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

8)    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana będzie podana klientowi na drodze komunikacji mailowej.

 


 

ROZDZIAŁ II ­ PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 6.Zakładanie Konta w Sklepie

1)    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie  aktualnego adresu poczty elektronicznej.

2)    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3)    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu poczty elektronicznej i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4)    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7  Przebieg składania Zamówienia

1)  Klient, który złożył Zamówienie oświadcza, że:

a)  zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;

b)  zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;

c)  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu

d)  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera,

2)    Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę̨ z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla sprawnego działania systemu.

3)    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4)    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5)    Zamówienie złożone przez klienta poprzez stronę internetową www.lanavelle.com jest precyzyjnie opisane oraz pokazane w formie wizualizacji komputerowej w kreatorze lub za pomocą zdjęć.

6)    Klient może złożyć Zamówienie  kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e­mail: shop@lanavelle.com w celu realizacji zamówienie indywidualnego, którego przebieg opisano § 8 Regulaminu

7)    W celu poprawnego złożenia Zamówienia za pomocą Sklepu, Klient powinien wykonać́ następujące czynności:

a)      wybrać Produkt w dostępną sklepie lub wykonać Projekt odzieży za pomocą kreatora. Następnie wybrać rozmiar odzieży za pomocą tabeli rozmiarów i jej opisu. Kreator umożliwia sprawdzenie poprawności wybranego rozmiaru w kreatorze po wpisaniu wymiarów klienta pokazując sugerowany rozmiar odzieży. Klient, aby przejść do dalszej części realizacji zamówienia powinien ostatecznie wybrać  rozmiar odzieży oraz użyć́ przycisku DODAJ DO KOSZYKA,

b)      przejść do Koszyka i wybrać sposób płatności oraz dostawy,

c)      zaakceptować́ niniejszy Regulamin oraz oświadczenia dostępne pod formularzem zamówień́,

d)      użyć przycisku ”dalej” i następnie uzupełnić poprawnie dane zamawiającego oraz adres dostawy zawierające Imię i Nazwisko, adres  (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość́), numer telefonu, adres poczty elektronicznej używając przycisku dodaj i przejść dalej.

8)    Po poprawnym złożeniu zamówienia przez Klienta wysłana dostanie od Sprzedawcy wiadomość́ elektroniczna na podany w danych kupującego adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dot. sposobu płatności oraz terminu dostawy zamówionych produktów

9) Czas realizacji zamówienia złożonego przez sklep, czyli zakupu produktu bez modyfikacji w kreatorze wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia spersonalizowanego, czyli złożonego przez kreator dostępny na stronie wnosi od 7 do 15 dni roboczych.

10)    Klient może zapisać swój projekt bez konieczności zakupu produktu oraz zrealizować zamówienie w dowolnym czasie. Sklep nie dokonuje rezerwacji produktów na  realizację zapisanych projektów, które nie zostały zamówione.

11) W razie braku w sklepie niektórych elementów stanowiących część zaprojektowanego przez klienta produktu (np. wybranej tkaniny, guzików, dodatków itp.), Sklep zobowiązany jest wysłać na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej w danych zamawiającego wiadomość dotyczącą braku dostępności towarów, informacji o terminie dostępności towaru lub oferowanym zamienniku. W wiadomości Sklep wystosuje prośbę dotyczącą decyzji klienta w sprawie dalszego postępowania. W takiej sytuacji klient może:

a)    Zrezygnować z zamówienia,

b)    Zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia spowodowaną oczekiwaniem na towar

c)    Zgodzić się na zmianę elementów projektu, którego dotyczy zamówienie. Wybór elementów zostanie ustalony pomiędzy Sklepem, a klientem za pomocą dalszej korespondencji drogą mailową.

12)  W przypadku sytuacji opisanej w powyższym punkcie klient ma obowiązek odpowiedzieć na wiadomość wysłaną przez Sklep w ciągu 72 godzin. W przypadku braku informacji zwrotnej sklep ma prawo anulować zamówienie, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy sprzedaży.

13)  Klient składając zamówienie jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie fotografii, filmu zawierającego gotowy, bądź zapisany w formie elektronicznej projekt i dowolne  wykorzystywanie wykonanych materiałów wizualnych w dowolnym miejscu i czasie przez firmę Innspirations Monika Rejnuś. Decyzje dotyczące realizacji materiałów promocyjnych takie jak wybór scenerii, osoby prezentującej produkt i kontekstu prezentacji pozostają po stronie Sklepu. Do chwili wydania towaru klientowi Sklep jest właścicielem i dyspozytorem produktu.

14) Wszystkie projekty wykonane przez klientów za pomocą kreatora, elementów dostępnych w sklepie oraz materiałów dostarczonych przez klienta stanowią własność intelektualną firmy Innspirations Monika Rejnuś i jest ona jedynym właścicielem praw autorskich wyżej opisanych  projektów i produktów.

§8. Zamówienie indywidualne

1)    Poprzez zamówienie indywidualne rozumie  się zlecenie wykonania produktu, który nie jest dostępny w sprzedaży na stronie Sklepu poprzez modyfikacje produktów dostępnych w sklepie lub z materiałów dostarczonych przez Klienta.

2)    Aby złożyć zamówienie indywidualne niezbędny jest kontakt mailowy na adres shop@lanavelle.com o tytule „zamówienie indywidualne”. Niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji w dalszej komunikacji, gdyż  jest to konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia. W przeciwnym razie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za możliwe powstałe niezgodności z tytułu braku ciągłości korespondencji.

3)    W opisie zamówienie indywidualnego niezbędne jest określenie:
zalecane jest dostarczenie materiałów wizualnych i zdjęć.

4)    Sklep skontaktuje się z klientem w ciągu 48 h w celu uzgodnienia szczegółów zamówienia, potwierdzenia możliwości jego realizacji oraz podania ceny realizacji produktu.

5)    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienie zgłoszonego indywidualnego z powodu braku możliwości realizacji pomysłu klienta.

6)    Czas wykonania zamówienia indywidualnego zależy od specyfikacji klienta i zostanie podany po akceptacji zamówienie przez Sklep. W przypadku, kiedy czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż oczekiwany czas realizacji przez Klienta, Klient może zrezygnować z zamówienia o czym powinien poinformować Sklep w ciągu 48 godzin.

7)    Podczas realizacji zamówienia w przypadku niedokładnego opisu dostarczonego przez klient, Sklep zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o wyglądzie produktu w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

8)    W przypadku braku dostępnych produktów do realizacji zamówienie Klient może:

a)    zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;

b)    Wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia;

c)    Wyrazić zgodę na częściową zmianę zamówienia

9)    Zamówienie dostanie przekazane do produkcji nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu opłaty za całość zamówienia.

10) Wpłaty za zamówienie należy dokonać na konto bankowe Sklepu podane w §10 Dostawa i płatność ust. 3

11) Koszt wysyłki towaru w przypadku zamówienie indywidualnego pokrywa Sklep.

12) Klient składając zamówienie indywidualne jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie fotografii, filmu zawierającego gotowy, bądź zapisany w formie elektronicznej projekt i dowolne  wykorzystywanie wykonanych materiałów wizualnych w dowolnym miejscu i czasie przez firmę Innspirations Monika Rejnuś. Decyzje dotyczące realizacji materiałów promocyjnych takie jak wybór scenerii, osoby prezentującej produkt i kontekstu prezentacji pozostają po stronie Sklepu. Do chwili wydania towaru klientowi Sklep jest właścicielem i dyspozytorem produktu.

13) Wszystkie produkty i projekty wykonane przez Sklep w ramach zamówienie indywidualnego stanowią własność intelektualną firmy Innspirations Monika Rejnuś i jest ona jedynym właścicielem praw autorskich wyżej opisanych  projektów i produktów.

§9. Realizacja zamówienia

1)    Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złenia Zamówienia oraz dokonania Płatności.

2)    Złożone zamówienie będą̨ realizowane najwcześniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zawarta została Umowa Sprzedaży i sklep zaksięgował płatność na swoim koncie .

3)    Chwilą wykonania zamówienia zawartej w tej formie umowy sprzedaży  jest dzień nadania przesyłki przez sklep.

4)    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klienta są nieprawidłowe lub uniemożliwiają̨ nawiązanie kontaktu z klientem

5)    Zamówienie, które nie zostało opłacone w terminie 3 dni od momentu złożenia Zamówienia, może zostać anulowane przez Sklep bez uprzedniego kontaktu z klientem. Umowę sprzedaży w takim przypadku uważa się za niezawartą.

6)    Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować́ się ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres shop@lanavelle.com

 

§10. Dostawa i płatność

1)    Sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie oraz podczas procesu składania Zamówienia

2)    Sklep daje możliwość realizacji płatności za pomocą:

a)    Zwykłego przelewu (wpłata na konto)

b)    płatności elektronicznych i karty kredytowej

3)    W przypadku wyboru zwykłego przelewu płatności należy dokonać na konto:

mBank
41 1140 2004 0000 3402 7648 0954
Innspirations Monika Rejnuś
ul. Józefa Chełmońskiego 12, 51-630 Wrocław

W tytule wpisując numer zamówienia.

4) Zamawiając ubranie przez kreator niezbędne jest opłacenie całości zamówienia lub wpłata 30% bezzwrotnej zaliczki za zamówienia na dane podane w punkcie 3. W przypadku wpłaty zaliczki pozostałą część wartości zamówienia klient ma zapłacić przy odbiorze.

5)    Obsługę̨ płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi Serwis Przelewy24 wykorzystywany przez firmę PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

6)    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu proponowanych przez Sklep przy składaniu Zamówienia:

a)    Paczka priorytetowa polecona Poczty Polskiej,

b)    Przesyłka kurierska  realizowana przez firmę DPD

7)    Przewidywany termin dostarczenia do Klienta zamówionych produktów za pośrednictwem:
1) Poczty Polskiej (przesyłka krajowa) wynosi 3 – 5 dni robocze,
2) Przesyłki kurierskiej 1-2 dni robocze

8)     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienia powstałe z powodów niezależnych od Sklepu, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

9)    W sytuacji, w której Klient  nie odbebrał zamówionej i opłaconej przesyłki sprzedawca może wysłać ponownie przesyłkę. Klient w takim przypadku jest zobowiązany do pokrycia kosztów, na które składają się koszty odesłania przesyłki oraz koszty ponownej wysyłki zamówienia.

10)    W przypadku uszkodzenia zamówionych produktów  w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się̨ do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż̇ może się̨ to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę̨ zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

11) Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

ROZDZIAŁ III ­ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i REKLAMACJE

§11. Prawo odstąpienia od umowy

1)    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem może odstąpić́ bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość́ ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru produktów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2)    Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Zamówione produkty są przygotowane według indywidulanej specyfikacji Konsumenta. Odzież sprzedawana przez Sklep to produkty spersonalizowane, wykonywane na indywidualne zamówienie klienta według jego preferencji. Nie podlegają one zwrotowi ani wymianie.

3)    W trosce o zadowolenie klientów z naszych produktów firma Innspirations Monika Rejnuś oferuje klientowi możliwość wykonania produktu ponownie w przypadku źle dobranego rozmiaru z tytułu braku możliwości wcześniejszej przymiarki zamawianego produktu. Sklep na indywidualny wniosek klienta może wykonać produkt personalizowany ponownie w innym rozmiarze, w przypadku kiedy wybrany przez klienta rozmiar okazał się źle dobrany. Formularz wniosku o ponowne wykonanie produktu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz może być wysłany za pomocą tradycyjnej poczty listem poleconym, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy shop@lanavelle.com w tytule wiadomości wpisując PONOWNE WYKONANIE PRODUKTU w terminie 7 dni od daty otrzymania produktu. Zasady realizacji ponownej produktu personalizowanego:

a)    W przypadku realizacji produktu ponownie zostanie on wykonany w tej samej konfiguracji określonej w zamówieniu w nowo wybranym rozmiarze ustalonym przez Strony po uprzednim odesłaniu przez Klienta produktu wykonanego pierwotnie.

b)    Produkt może zostać wymieniony na inny rozmiar jedynie wtedy, kiedy nie był użytkowany przez Klienta i jest w stanie niezmienionym. 

c)    W razie braku w sklepie niektórych elementów stanowiących część zaprojektowanego przez klienta produktu (np. wybranej tkaniny, guzików, dodatków itp.) niezbędnych do ponownego wykonanie produktu Strony ustalą wybiorą elementy dostępne w sklepie w tej samej cenie co elementy pierwotne, z których zostanie wykonany produkt.

d)    Sklep może wstrzymać się z rozpoczęciem ponownego wykonania produktu do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e)    Termin realizacji ponownej realizacji produktu jest taki sam, jak w przypadku produktu nowego i rozpoczyna się w momencie otrzymania Produktu z powrotem.

f)    Sklep po otrzymaniu produktu z powrotem staje się jego właścicielem i może wykorzystać odesłany produkt w dowolny sposób, w tym przeznaczyć go do sprzedaży.

g)    Produkt personalizowany wykonany w nowym rozmiarze nie podlega zwrotowi.

4)    Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy zamówione produkty są w stanie niezmienionym oraz nie noszą oznak używania i nie zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta.

5)    W przypadku zamówienia produktu spersonalizowanego Sklep może na wniosek klienta rozwiązać umowę sprzedaży, o ile nie została rozpoczęta procedura produkcji.

6)    Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz może być wysłany za pomocą tradycyjnej poczty listem poleconym, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy shop@lanavelle.com w tytule wiadomości wpisując ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

7)    Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać́ zamówione produkty na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.

8)    Skutki odstąpienia od Umowy:

a)    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e)    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f)    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

9)    Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki produktów, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę̨ uiszczoną tytułem zapłaty za zwracane produkty, z wyłączeniem opłaty za przesył̨.

10) Sklep po otrzymaniu od Klienta formularza odstąpienia od zawartej Umowy, potwierdzi Klientowi fakt otrzymania formularza, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Klienta.


§12.
Reklamacja i gwarancja

1)    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2)    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3)    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4)    Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e­mail: shop@lanavelle.com w tytule maila należy wpisać́ „REKLAMACJA”.

5)    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność́ produktów z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).

6)    Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt mailowy ze sprzedawcą.

7)    Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z reklamowanym Produktem.

8)    Reklamowany produkt należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać́ na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §3 niniejszego Regulaminu.

9)    Jeżeli Produkt ma wadę̨, Konsument może złyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę̨ usunie.

10) Ograniczenie wskazane w ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli Produkt była już̇ wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę̨ albo Sprzedawca nie uczynił zadość́ obowiązkowi wymiany Produktu na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.

11) Konsument może żądać usunięcia wady Produktu na wolny od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę

12) W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca

13) Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.

14)  Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.

15) W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

16) W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność́ Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

17) Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji, wniosku o ponowne wykonanie produktu  , czy zwrotu zakupionego towaru w sklepie.

 

ROZDZIAŁ VI ­ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§13. Ochrona danych osobowych

1)    Sprzedawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.

2)    Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.

3)    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym i Koncie tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, a także firmę oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).

4)     Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególności w celach skorzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu oraz ewentualnie zawarcia umowy sprzedaży Produktu, a także statystycznych oraz marketingowych.

5)    Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.

6)    Udostępnione przeze Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności.

7)    Ponadto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Sprzedawcę usług na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

8)    Wniesienie przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych będących jednocześnie danymi wymaganymi do utworzenia Konta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

§14 Newsletter.

1)    Klient ma możliwość otrzymywania od Sklepu bezpłatnego Newslettera. Chęć otrzymania Newslettera klient może wyrazić podczas składania zamówienia lub poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej na stronie Sklepu

2)    Klient może w każdym czasie zrezygnować́ z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej e­mail: shop@lanavelle.comROZDZIAŁ V ­ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1)    Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą̨ w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postepowania reklamacyjnego.

2)    Klient będący Konsumentem ma możliwość́ skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są̨ pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci ­ > Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3)    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.

4)    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§20.

1)    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

2)    W razie gdyby któreś́ z postanowień́ niniejszego Regulaminu było lub mogło stać́ się̨ nieważne, ważność́ całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Usługodawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.

3)    Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą̨ być́ w każdej chwili zmieniane przez Sklep, bez podawania przyczyn.

4)    Zmiany będą̨ publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacją o ich dokonaniu.

5)    Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.

6)    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§21.

1)    Promocje w Sklepie nie podlegają̨ łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.

2)    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostepnienia w Sklepie.