Polityka prywatności

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w naszym sklepie internetowym  jest firma Innspirations Monika Rejnuś, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9252109379,  REGON 365550930 Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres email: shop@lanavelle.com
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) w celu realizacji zawartej między nami umowy (sprzedaży asortymentu sklepu) np. umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu; rozpatrywania reklamacji i skarg dotyczących usług świadczonych w sklepie; kontaktowania się w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień;
  • na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora np. sprzedaży produktów, prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, windykacji należności, przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności, zapewnienia obsługi usług płatniczych, analizy odwiedzin sklepu internetowego.
  1. Dane osobowe danego użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek administratora. W pewnych sytuacjach może jednak dojść do przekazania danych danego podmiotom współpracującym np. naszym podwykonawcom, firmom kurierskim, bankom w celu realizacji płatności, kancelariom prawnym.
  2. Dane osobowe, których przetwarzania dokonujemy w oparciu o podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Państwa dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem przez Państwa roszczeń w związku z wykonaniem umowy.
  3. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  4. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak, konsekwencja niepodania danych osobowych może być brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.